Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Procedura recenzowania

Redakcja Zeszytów Naukowych Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo informuje, że procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, publikacja dostępna tutaj [Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce].

Przebieg procedury

 1. Nadesłane teksty są poddane ocenie pod względem formalnym (przekazanie wymaganej dokumentacji i zgodność z zasadami redakcyjnymi) oraz merytorycznym (zgodność z profilem czasopisma) w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 2. Po akceptacji Redakcji lub naniesieniu zasugerowanych przez redakcję zmian tekst artykułu przesyłany jest do recenzenta spoza członków redakcji.
 3. Redakcja Zeszytów Naukowych Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo dobiera recenzentów pod względem ich rzetelności oraz posiadających odpowiednie kompetencje w danej dziedzinie.
 4. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli osobami zatrudnionymi (w rozumieniu przepisów prawa pracy) w jednostce wydającej czasopismo. Redakcja zapewnia by osoba recenzenta pozostawała w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy stosunkach pokrewieństwa i powinowactwa z osobą, której artykuł podlega recenzji.
 5. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym przez Redakcję terminie.
 6. Z recenzentem podpisywana jest umowa, w której zawarte jest oświadczenie recenzenta o braku okoliczności określonych w pkt. 4. W umowie zawarte są wymogi formalne odnoszące się do recenzji.
 7. W przypadku, gdyby w czasie wykonywania recenzji pojawiły się okoliczności wystąpienia konfliktu interesów lub miały miejsce okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane recenzent na obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Redakcję.
 8. Redakcja powstrzymuje się od sondowania opinii recenzenta lub wywierania na niego nacisków – zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 9. Redakcja zapewnia poufność i anonimowość recenzji. Dane recenzenta nie są ujawniane autorem recenzowanych artykułów; przekazuje się jedynie uwagi recenzyjne.
 10. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie, dopuszczenie warunkowe lub nie dopuszczenie artykułu do publikacji.
 11. Autorzy są informowani o wynikach recenzji oraz zobligowani są do uwzględnienia w ostatecznej formie artykułu zawartych w niej uwag.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów w przypadkach, gdyby dochodziło do sytuacji spornych.

 • Aktualności

  Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją w Zeszytach Naukowych WSG – Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo.

  Zgodne z wytycznymi dla autorów artykuły prosimy przesyłać na adres kamila.muller@byd.pl 

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki