Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Procedura ghostwriting

Redakcja Zeszytów Naukowych Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadziła zabezpieczenia przed zjawiskiem „ghostwriting” i „guest authorship” zgodne z wyjaśnieniami MNiSW. Celem Redakcji jest prowadzenie czasopisma zgodne z wymaganymi w środowisku akademickim zasadami rzetelności, uczciwości i przejrzystości. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

  • Autor/autorzy mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie na temat aktorstwa swojej pracy. W przypadku współautorstwa.
  • Autorzy przesyłający artykuły wspólnie mają obowiązek wykazać swój procentowy wkład w powstałą pracę.
  • Autor/autorzy przedstawiają również informacje na temat afiliacji oraz kontrybucji.
  • Autor/autorzy mają obowiązek przekazać redakcji informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  • Autor zgłaszający podpisując oświadczenie bierze na siebie odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Formularz oświadczenie uwzględniającego ww. wymogi znajduje się na stronie internetowej Redakcji. Redakcja podkreśla, iż wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane. Przypadki nierzetelności skutkować będą odmową publikacji artykułu i to na każdym stadium przygotowania do jego publikacji oraz powiadomieniem instytucji zatrudniającej autorów oraz ewentualnie inne podmioty, które wniosły wkład w powstanie artykułu. Sekretarz Redakcji prowadzi dokumentację wszelkich przejawów nierzetelności naukowej uwzględniającą: tytuł artykułu, autora/autorów, jednostkę zatrudniającą oraz finansującą.

  • Aktualności

    Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją w Zeszytach Naukowych WSG – Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo.

    Zgodne z wytycznymi dla autorów artykuły prosimy przesyłać na adres kamila.muller@byd.pl 

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki